?>

W dniu 19 września br. zakończyły się konsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. W ramach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego nad nowelizacją pracują zespoły eksperckie, których zadaniem jest dostosowanie przynajmniej części przepisów prawa handlowego do realiów, w jakich funkcjonują obecnie spółki.
Jednym z filarów planowanej nowelizacji jest propozycja stworzenia prawa grup spółek (tzw. prawa holdingowego lub koncernowego), które w zasadzie nie istniało dotychczas w polskim prawie spółek.
Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, prawo holdingowe regulować ma relacje prywatno-prawne pomiędzy spółką dominującą i jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy) spółki zależnej.
Wprowadzona ma zostać definicja grupy spółek, zgodnie z którą grupa spółek oznacza spółkę dominującą i spółkę lub spółki od niej zależne, kierujące się – zgodnie z umową albo statutem każdej spółki zależnej – wspólną strategią gospodarczą (interes grupy spółek), umożliwiającą spółce dominującej sprawowanie jednolitego kierownictwa nad spółką albo spółkami zależnymi.
Projektowane zmiany mają m.in. umożliwić spółce dominującej wydawanie wiążących poleceń pozostałym spółkom z grupy, co z kolei umożliwiać ma realizację wspólnej strategii. Przepisy wprowadzają jednocześnie mechanizmy zapewniające ochronę poszczególnym grupom interesu. W szczególności, członkowie organów spółek zależnych co do zasady nie będą ponosić negatywnych konsekwencji wykonania wiążącego polecenia wydanego przez spółkę dominującą. Co więcej, spółka dominująca będzie ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą wobec spółki zależnej, opartą na zasadzie winy. W pewnych wypadkach, spółka dominująca może ponosić odpowiedzialność także względem wspólników/akcjonariuszy spółek zależnych oraz pozostałych ich wierzycieli.

Adres

ul. Wolność 2 lok. U5,01-018 Warszawa

Telefon

+48 661 794 041

E-mail

barbara@kowalska-czarnota.pl

©  2023 Kancelaria Adwokacka adwokat Barbara Kowalska-Czarnota | wykonanie netperfekt.pl