Doradztwo korporacyjne – prawo spółek

?>

Doradztwo korporacyjne – prawo spółek

Świadczę kompleksowe doradztwo na rzecz przedsiębiorców na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej, mając na uwadze nie tylko formalnoprawne aspekty działalności, ale także biznesowe potrzeby Klientów.

Pomagam w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności, przygotowuję umowy spółek i pozostałe dokumenty korporacyjne, reprezentuję Klientów w toku postępowania rejestrowego. Przygotowuję dokumenty obejmujące zmiany w spółkach, w szczególności niezbędne uchwały i zgody. Reprezentuję Klientów na zgromadzeniach wspólników spółek.

Prowadzę bieżącą obsługę organów spółek. Doradzam członkom organów spółek wskazując na istotne formalnoprawne aspekty prowadzenia działalności w danej formie organizacyjnej, zwłaszcza w zakresie szczególnych obowiązków organów oraz wymogów korporacyjnych obowiązujących przy zawieraniu niektórych umów.

Prowadzę projekty łączenia i podziału spółek, jak również przekształcenia spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych. Doradzam na etapie poprzedzającym planowaną restrukturyzację, opracowuję wszelkie dokumenty korporacyjne niezbędne do dokonania zmian oraz reprezentuję Klientów w postępowaniu przed sądem rejestrowym. Doradzam także w zakresie wyboru optymalnego sposobu zakończenia działalności, przygotowuję dokumenty niezbędne do przeprowadzenia likwidacji spółki.

Przygotowuję, opiniuję i negocjuję umowy nabycia i zbycia udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków wspólnika, jak również umowy z członkami organów, w tym umowy o współpracy, kontrakty menadżerskie.

Reprezentuję Klientów w sporach korporacyjnych. Uczestniczę w negocjacjach zmierzających do rozwiązania konfliktów pomiędzy wspólnikami spółek oraz członkami organów spółek, zaś w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, prowadzę postępowania sądowe zmierzające do uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, postępowania w przedmiocie wyłączenie wspólnika ze spółki, czy też dochodzenie naprawienia szkody wyrządzonej spółce przez członków jej organów.

Prowadzę także obsługę prawną fundacji i stowarzyszeń (tworzenie, rejestracja, bieżące doradztwo, likwidacja).

Adres

ul. Wolność 2 lok. U5,01-018 Warszawa

Telefon

+48 661 794 041

E-mail

barbara@kowalska-czarnota.pl

©  2023 Kancelaria Adwokacka adwokat Barbara Kowalska-Czarnota | wykonanie netperfekt.pl