greg h essay writing tutor.com doctoral proposal what does apa page research paper an essay stating and supporting an opinion or position is nyu part time mba essay how to learn content writing at home

Prawo spółek

Świadczę kompleksowe doradztwo na rzecz przedsiębiorców na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej, mając na uwadze nie tylko formalnoprawne aspekty działalności, ale także biznesowe potrzeby Klientów.

Pomagam w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności, przygotowuję umowy spółek i pozostałe dokumenty korporacyjne, reprezentuję Klientów w toku postępowania rejestrowego. Przygotowuję dokumenty obejmujące zmiany w spółkach, w szczególności niezbędne uchwały i zgody. Reprezentuję Klientów na zgromadzeniach wspólników spółek.

Prowadzę bieżącą obsługę organów spółek. Doradzam członkom organów spółek wskazując na istotne formalnoprawne aspekty prowadzenia działalności w danej formie organizacyjnej, zwłaszcza w zakresie szczególnych obowiązków organów oraz wymogów korporacyjnych obowiązujących przy zawieraniu niektórych umów.

Prowadzę projekty łączenia i podziału spółek, jak również przekształcenia spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych. Doradzam na etapie poprzedzającym planowaną restrukturyzację, opracowuję wszelkie dokumenty korporacyjne niezbędne do dokonania zmian oraz reprezentuję Klientów w postępowaniu przed sądem rejestrowym. Doradzam także w zakresie wyboru optymalnego sposobu zakończenia działalności, przygotowuję dokumenty niezbędne do przeprowadzenia likwidacji spółki.

Przygotowuję, opiniuję i negocjuję umowy nabycia i zbycia udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków wspólnika, jak również umowy z członkami organów, w tym umowy o współpracy, kontrakty menadżerskie.

Reprezentuję Klientów w sporach korporacyjnych. Uczestniczę w negocjacjach zmierzających do rozwiązania konfliktów pomiędzy wspólnikami spółek oraz członkami organów spółek, zaś w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, prowadzę postępowania sądowe zmierzające do uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, postępowania w przedmiocie wyłączenie wspólnika ze spółki, czy też dochodzenie naprawienia szkody wyrządzonej spółce przez członków jej organów.

Prowadzę także obsługę prawną fundacji i stowarzyszeń (tworzenie, rejestracja, bieżące doradztwo, likwidacja).

Adres

ul. Wolność 2 lok. U5,01-018 Warszawa

Telefon

+48 661 794 041

E-mail

barbara@kowalska-czarnota.pl

©  2022 Kancelaria Adwokacka adwokat Barbara Kowalska-Czarnota | wykonanie netperfekt.pl