content writing course topics apa style writing an essay essay writing competition economist write an essay stating your position essay writing worksheets middle school dissertation writing services custom dissertation writing service write my book report

Specjalizacje

Doradztwo korporacyjne – prawo spółek

Świadczę kompleksowe doradztwo na rzecz przedsiębiorców na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej, mając na uwadze nie tylko formalnoprawne aspekty działalności, ale także biznesowe potrzeby Klientów.

Pomagam w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności, przygotowuję umowy spółek i pozostałe dokumenty korporacyjne, reprezentuję Klientów w toku postępowania rejestrowego. Przygotowuję dokumenty obejmujące zmiany w spółkach, w szczególności niezbędne uchwały i zgody. Reprezentuję Klientów na zgromadzeniach wspólników spółek.

Prowadzę bieżącą obsługę organów spółek. Doradzam członkom organów spółek wskazując na istotne formalnoprawne aspekty prowadzenia działalności w danej formie organizacyjnej, zwłaszcza w zakresie szczególnych obowiązków organów oraz wymogów korporacyjnych obowiązujących przy zawieraniu niektórych umów.

Prowadzę projekty łączenia i podziału spółek, jak również przekształcenia spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych. Doradzam na etapie poprzedzającym planowaną restrukturyzację, opracowuję wszelkie dokumenty korporacyjne niezbędne do dokonania zmian oraz reprezentuję Klientów w postępowaniu przed sądem rejestrowym. Doradzam także w zakresie wyboru optymalnego sposobu zakończenia działalności, przygotowuję dokumenty niezbędne do przeprowadzenia likwidacji spółki.

Przygotowuję, opiniuję i negocjuję umowy nabycia i zbycia udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków wspólnika, jak również umowy z członkami organów, w tym umowy o współpracy, kontrakty menadżerskie.

Reprezentuję Klientów w sporach korporacyjnych. Uczestniczę w negocjacjach zmierzających do rozwiązania konfliktów pomiędzy wspólnikami spółek oraz członkami organów spółek, zaś w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, prowadzę postępowania sądowe zmierzające do uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, postępowania w przedmiocie wyłączenie wspólnika ze spółki, czy też dochodzenie naprawienia szkody wyrządzonej spółce przez członków jej organów.

Prowadzę także obsługę prawną fundacji i stowarzyszeń (tworzenie, rejestracja, bieżące doradztwo, likwidacja).

Spory sądowe

Doradzam Klientom we wszelkich kryzysowych sytuacjach, w każdej sferze prowadzonej przez nich działalności. Staram się ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia oraz zasadność ewentualnych roszczeń, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy Klienta i w miarę możliwości doprowadzić do ugodowego rozwiązania sporu, negocjując satysfakcjonujące dla stron konfliktu rozwiązanie. Gdy jednak sporu sądowego nie da się uniknąć, reprezentuję Klientów przed sądami w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Prowadzę sprawę od samego początku – poczynając od opracowania strategii procesowej i wykonania czynności przedsądowych, poprzez wniesienie pozwu lub odpowiedzi na pozew, wymianę pism procesowych i aktywną reprezentację Klienta na rozprawach przed sądem. Sporządzam i popieram przed sądami środki zaskarżenia (apelacje, zażalenia, sprzeciwy, zarzuty, skargi kasacyjne). Aktywnie reprezentuję Klientów także na końcowym etapie sprawy, tj. w postępowaniu egzekucyjnym (przed komornikiem).

Reprezentuję także wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Spory sądowe

Doradzam Klientom we wszelkich kryzysowych sytuacjach, w każdej sferze prowadzonej przez nich działalności. Staram się ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia oraz zasadność ewentualnych roszczeń, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy Klienta i w miarę możliwości doprowadzić do ugodowego rozwiązania sporu, negocjując satysfakcjonujące dla stron konfliktu rozwiązanie. Gdy jednak sporu sądowego nie da się uniknąć, reprezentuję Klientów przed sądami w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Prowadzę sprawę od samego początku – poczynając od opracowania strategii procesowej i wykonania czynności przedsądowych, poprzez wniesienie pozwu lub odpowiedzi na pozew, wymianę pism procesowych i aktywną reprezentację Klienta na rozprawach przed sądem. Sporządzam i popieram przed sądami środki zaskarżenia (apelacje, zażalenia, sprzeciwy, zarzuty, skargi kasacyjne). Aktywnie reprezentuję Klientów także na końcowym etapie sprawy, tj. w postępowaniu egzekucyjnym (przed komornikiem).

Reprezentuję także wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Kontrakty

Sporządzam, opiniuję i negocjuję umowy wszelkiego rodzaju, w szczególności umowy zawierane przez przedsiębiorców z kontrahentami w toku bieżącej działalności.

Identyfikuję ryzyka i formułuję postanowienia umowy w sposób zabezpieczający interesy Klienta, a jednocześnie oddający najlepiej wolę stron umowy. Wprowadzam do umów mechanizmy umożliwiające egzekwowania należytego wykonywania umowy przez kontrahenta.

Posiadam bogate doświadczenie w sporządzaniu i negocjowaniu umów spółek, umów zbycia udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, umów inwestycyjnych. Sporządzam i opiniuję także wszelkiego rodzaju umowy handlowe (m.in. dostawy, sprzedaży), umowy dotyczące nieruchomości, o roboty budowalne, umowy najmu, dzierżawy, umowy współpracy, kontrakty menadżerskie, umowy o zachowaniu poufności, o zakazie konkurencji, regulaminy sklepów internetowych i wiele innych.

Adres

ul. Wolność 2 lok. U5,01-018 Warszawa

Telefon

+48 661 794 041

E-mail

barbara@kowalska-czarnota.pl

©  2022 Kancelaria Adwokacka adwokat Barbara Kowalska-Czarnota | wykonanie netperfekt.pl